Artikel 1 – Definities


In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

  • Opdrachtgever: al diegenen die met POP LIGHT een Overeenkomst sluiten of daartoe een offerte aanvragen.
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  • Partijen: POP LIGHT en de Opdrachtgever.
  • POP LIGHT: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pop Light B.V en alle direct of indirect aan haar gelieerde vennootschappen die Partij zijn bij een Overeenkomst of in het kader van een Overeenkomst producten en/of diensten aan de Opdrachtgever leveren.
  • Retourenprotocol: de door of namens POP LIGHT, na indiening van een klacht/reclame overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, te verstrekken (retour)instructies.

Artikel 2 – Toepasselijkheid


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst uit hoofde waarvan POP LIGHT in opdracht van de Opdrachtgever zaken levert en/of diensten verricht.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door POP LIGHT uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden of een Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen in een door beide partijen ondertekende (onderhandse) akte.

Artikel 3 – Levering

3.1. Tenzij door POP LIGHT uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven, geschiedt levering af fabriek c.q. magazijn (“ex works” conform Incoterms).

3.2 Het risico met betrekking tot de te leveren zaken gaat op het moment van levering overeenkomstig de overeengekomen leveringsconditie over op de Opdrachtgever.

3.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn.

3.4 Het is POP LIGHT toegestaan de verkochte zaken en/of diensten in gedeelten te
leveren/verrichten. Indien de zaken en/of diensten in gedeelten worden geleverd/verricht, is POP LIGHT bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 – Vergunningen en keurmerken

4.1 Zaken die krachtens de in de Europese Unie (EU) geldende regelgeving voorzien dienen te zijn van een keurmerk worden door POP LIGHT geleverd in de uitvoering waarvoor het betreffende keurmerk is afgegeven.

4.2 Bij levering van zaken buiten de Europese Unie, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor alle voor die zaken benodigde vergunningen en/of keurmerken, een en ander in de meest ruime zin des woords.

Artikel 5 – Offertes/aanbiedingen

5.1 Offertes hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na offertedatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door POP LIGHT is vermeld.

5.2 Offertes worden alleen schriftelijk uitgebracht en zijn geheel vrijblijvend. Een Opdrachtgever kan hieraan geen enkel recht ontlenen.

5.3 Alle in van POP LIGHT afkomstige offertes vermelde prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief emballagekosten.

Artikel 6 – Garantie


6.1 POP LIGHT garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van drie (3) jaren na levering.

6.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefout bevat, dan zal POP LIGHT, mits het gebrek tijdig overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 is gemeld, de gebrekkige zaak vervangen dan wel herstellen, zulks ter keuze van POP LIGHT.

6.3 De kosten van demontage, installatie en transport vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.4 De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van normale slijtage of onjuist c.q. onoordeelkundig gebruik van de zaken. Onder “onjuist c.q. onoordeelkundig gebruik” wordt – onder meer – verstaan: het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding, overbelasting en het gebruik van onjuiste reinigingsmiddelen. Voorts vervalt iedere garantie eveneens indien de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POP LIGHT zelf een (vermeend) gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

6.5 De garantie geldt slechts indien de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens POP LIGHT heeft voldaan.

6.6 De reparatie of vervanging van onderdelen gedurende de garantietermijn heeft geen verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn tot gevolg.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en verpanding


7.1 POP LIGHT behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken voor tot op het moment van volledige voldoening van alle vorderingen van POP LIGHT op de Opdrachtgever als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

7.2 Zolang integrale voldoening van alle vorderingen van POP LIGHT op de Opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever niet bevoegd of gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud of pandrecht van POP LIGHT rust – anders dan in het kader van diens normale dagelijkse bedrijfsuitoefening – buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden of met enig recht te bezwaren.


7.3 De opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 3:92 lid 1 BW gaat niet in vervulling ingeval van betaling in verband met een schuld van de Opdrachtgever aan POP LIGHT door een derde die door die betaling in de rechten van POP LIGHT wordt gesubrogeerd.

7.4 Voor het geval en voorzover de eigendom van POP LIGHT op de door haar aan de Opdrachtgever geleverde zaken eindigt, verleent de Opdrachtgever door aanvaarding van deze voorwaarden aan POP LIGHT reeds thans, bij voorbaat, een eerste pandrecht op alle door POP LIGHT aan de Opdrachtgever geleverde en te leveren zaken, alsmede op diens vorderingen uit hoofde van de in lid 7 van dit artikel bedoelde verzekeringen. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die POP LIGHT op de Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook heeft of zal verkrijgen. De Opdrachtgever verklaart tot de onderhavige verpanding bevoegd te zijn, alsmede dat op de verpande zaken en vorderingen géén beperkte rechten rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd.

7.5 Opdrachtgever verleent door aanvaarding van deze voorwaarden aan POP LIGHT een onherroepelijke volmacht om voor en namens Opdrachtgever alle rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van vorenbedoelde pandrechten, voorzover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 BW is uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever voorts verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van POP LIGHT alle (rechts)handelingen te verrichten die in het kader van de in dit artikel bedoelde verpanding vereist zijn of mochten worden.

7.6 Zodra de Opdrachtgever in zijn verplichtingen jegens POP LIGHT tekort schiet, is POP LIGHT zonder nadere ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de zaken terug te nemen respectievelijk deze als pandhouder onder zich te nemen. De Opdrachtgever machtigt POP LIGHT reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) – ook eventueel bij derden die voor de Opdrachtgever zaken houden – te (doen) betreden waar de zaken zich bevinden.

7.7 Zolang de zaken aan POP LIGHT in eigendom toebehoren, respectievelijk zij daarop een pandrecht heeft, is de Opdrachtgever verplicht de betreffende zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand-, ontploffings-, water- en andere schade en de polis(sen) van de betreffende verzekering(en) op het eerste daartoe strekkende verzoek aan POP LIGHT ter inzage te geven.

Artikel 8 – Reclame

8.1 De Opdrachtgever is verplicht de door POP LIGHT geleverde zaken terstond na ontvangst te controleren op manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen.

8.2 Manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, per e-mail, binnen twee (2) werkdagen na levering bij POP LIGHT te worden ingediend. De Opdrachtgever dient vervolgens het Retourenprotocol van POP LIGHT te volgen, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen en het risico van eventuele manco’s, vermissingen, onjuiste of ondeugdelijke levering en zichtbare gebreken en beschadigingen voor rekening en risico van Opdrachtgever blijft.

8.3 Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk, per e-mail, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bij POP LIGHT te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

8.4 Alle overige door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door POP LIGHT of andere gebreken in de door haar

geleverde zaken dienen schriftelijk, per e-mail, binnen veertien (14) dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch uiterlijk binnen twee jaren na aflevering van de zaak, bij POP LIGHT te worden ingediend, waarna de Opdrachtgever het Retourenprotocol dient te volgen, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POP LIGHT zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.

8.5 Mits reclames tijdig overeenkomstig de bepalingen van dit artikel zijn ingediend, zullen de betreffende gebrekkige zaken door haar worden vervangen of hersteld, zulks ter keuze van POP LIGHT.

8.6 Reclames als in dit artikel bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen, zonder opschorting, korting of verrekening te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege, en derhalve zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim is en aan POP LIGHT over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd wordt van een procent (1%) per (gedeelte van een) maand, alsmede (buiten)gerechtelijke kosten.

9.2 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van alle aan POP LIGHT verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tien procent (10%) van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250.

9.3 Betalingen strekken steeds eerst in mindering op vorderingen van POP LIGHT waarvoor géén eigendomsvoorbehoud of pandrecht als bedoeld in artikel 7 kan worden ingeroepen, vervolgens in mindering op de verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten en rente en vervolgens op de oudste factuur, waarvoor wél een eigendomsvoorbehoud of pandrecht als bedoeld in artikel 7 kan worden ingeroepen.

9.4 Alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, ongeacht of POP LIGHT ter zake reeds heeft gefactureerd, worden terstond opeisbaar indien en zodra de Opdrachtgever jegens POP LIGHT in verzuim raakt, de zeggenschap over de Opdrachtgever door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins wijzigt, wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, wanneer de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard (of enig met het Nederlandse faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering vergelijkbaar buitenlands insolventieregime op hem van toepassing wordt), een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever – indien deze een vennootschap of rechtspersoon is – in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

9.5 Vóór of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is POP LIGHT te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan en/of de door POP LIGHT gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft POP LIGHT het recht de Overeenkomst te ontbinden. Alle voor POP LIGHT uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 10 – Inhoud en uitvoering Overeenkomst


10.1 Alle door POP LIGHT te verrichten werkzaamheden/diensten en te leveren zaken worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen en de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan POP LIGHT mag uitgaan.

10.2 Meerkosten voortvloeiend uit na totstandkoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in – en/of aanvullingen op oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden en/of (te leveren) zaken, zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering respectievelijk levering van de betreffende werkzaamheden, respectievelijk zaken.

10.3 POP LIGHT is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden/diensten door derden te laten uitvoeren.

10.4 Indien de aan de uitvoering van de Overeenkomst voor POP LIGHT verbonden kosten toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, is POP LIGHT gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
Indien de aan de uitvoering van de Overeenkomst voor POP LIGHT verbonden kosten toenemen als gevolg van andere omstandigheden, is POP LIGHT eveneens gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen. Indien daardoor echter de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs met meer dan vijf procent (5%) stijgt, is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op die grond met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks onder gehoudenheid tot vergoeding van de reeds door POP LIGHT gemaakte kosten en gederfde winst naar rato van het stadium van voltooiing van de werkzaamheden. De betreffende ontbinding door de Opdrachtgever kan slechts plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven en de tot ontbinding strekkende mededeling (opzegging) dient POP LIGHT te hebben bereikt binnen vijf werkdagen nadat POP LIGHT de prijsverhoging schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.

10.5 De door POP LIGHT opgegeven termijnen voor (op)levering gelden niet als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

10.6 POP LIGHT is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden en zaken in hun geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten (op) te leveren. In het laatste geval zal elke deel(op)levering afzonderlijk aan de Opdrachtgever gefactureerd kunnen worden.

10.7 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde is POP LIGHT nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor (fouten in) de montage c.q. installatie en/of ander handelen of nalaten van de installateur.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 


11.1 Behoudens voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingende wetsbepalingen niet mogelijk is, is POP LIGHT niet aansprakelijk wegens onrechtmatig handelen of (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of op grond van enigerlei andere rechtsgrond.

11.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is POP LIGHT nimmer aansprakelijk voor:
a. bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (waaronder gederfde winst en gemiste besparingen), tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van
leidinggevenden van POP LIGHT;
b. schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevende medewerkers van POP LIGHT of door POP LIGHT ingeschakelde derden.

11.3 De aansprakelijkheid van POP LIGHT wegens schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken is beperkt tot vervanging of herstel van de betreffende zaken, een en ander als bepaald in de artikelen 6 en 8 van deze voorwaarden.

11.4 Onverminderd hetgeen in artikel 8 van deze voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding jegens POP LIGHT, met uitzondering van de vordering(en) die door POP LIGHT is (zijn) erkend, door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

11.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of –vaststellende voorwaarden, welke door derden aan POP LIGHT kunnen worden tegengeworpen, kunnen door POP LIGHT ook aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.

11.6 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde is de aansprakelijkheid van POP LIGHT beperkt tot het bedrag waarop de (aansprakelijkheids)verzekering van POP LIGHT in het concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico.

11.7 Indien de Opdrachtgever verneemt dat zich met een door POP LIGHT geleverde zaak een voorval voordoet dat leidt of kan leiden tot (product)aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. BW, dient de Opdrachtgever POP LIGHT hiervan per ommegaande, doch uiterlijk op de eerste werkdag dat hij hiervan kennis krijgt, schriftelijk – per e-mail – te berichten, onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van het type van de zaak en de omstandigheden waaronder het feit zich heeft voorgedaan. De Opdrachtgever is alsdan voorts verplicht het gebruik van alle soortgelijke zaken (met dezelfde specificaties) onmiddellijk te staken en deze op het eerste daartoe strekkende verzoek van POP LIGHT voor controle terug te zenden aan POP LIGHT, dan wel een door POP LIGHT aan te wijzen (technisch) deskundige in de gelegenheid te stellen de betreffende zaken ter plaatse te onderzoeken. Indien de betreffende zaken zijn bestemd voor wederverkoop aan derden, dient de Opdrachtgever de verkoop voorts onmiddellijk te staken en – op verzoek van POP LIGHT – de afnemers die soortgelijke zaken (met dezelfde specificaties) hebben ontvangen, direct te informeren en POP LIGHT tevens in de gelegenheid te stellen al het mogelijke te doen om de betreffende zaken uit de voorraad te (laten) halen en de reeds aan derden geleverde zaken te (doen) onderzoeken.

11.8 Indien de Opdrachtgever zijn uit lid 7 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, vervalt diens recht op schadevergoeding en heeft POP LIGHT het recht om haar schade op de Opdrachtgever te verhalen indien en voorzover die schade hoger is doordat de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan die verplichtingen heeft voldaan.

11.9 Ingeval de Opdrachtgever zijn uit lid 7 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt en zich een hernieuwd voorval als bedoeld in dat lid 7 met een soortgelijke zaak voordoet, vrijwaart de Opdrachtgever POP LIGHT tegen aanspraken van derden.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst tussen POP LIGHT en de Opdrachtgever omstandigheden ontstaan of bekend worden die POP LIGHT bij het aangaan van die Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan POP LIGHT haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet of niet tijdig kan nakomen, komt POP LIGHT niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

12.2 Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden wordt mede verstaan elke van de wil van POP LIGHT onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan POP LIGHT is toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen: oorlog(sgevaar), oproer , werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van leveringen van leveranciers (waaronder begrepen leveranciers van brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van POP LIGHT en/of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van POP LIGHT en/of haar leveranciers.

12.3 Indien als gevolg van voormelde omstandigheden nakoming door POP LIGHT blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

12.4 Zolang sprake is van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van POP LIGHT opgeschort. Duurt de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door POP LIGHT niet mogelijk is langer dan drie maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.5 Indien POP LIGHT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het geleverde casu quo het te leveren gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom 

13.1 Indien POP LIGHT bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik maakt van door de Opdrachtgever verstrekte zaken, programmatuur, foto’s, films, teksten, ideeën, schetsen, tekeningen, modellen, logo’s, namen, merken, ontwerpen, concepten, kleuren etc. garandeert de Opdrachtgever dat POP LIGHT deze – in het kader van de aan POP LIGHT opgedragen werkzaamheden – vrij mag gebruiken en verveelvoudigen ongeacht het medium van gebruik en de mate van verveelvoudiging en vrijwaart Opdrachtgever POP LIGHT tegen alle aanspraken in verband met eventueel daarop rustende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten.

13.2 De intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot alle door POP LIGHT en de door deze ingeschakelde derden ontwikkelde, vervaardigde en/of geleverde goederen (waaronder begrepen afbeeldingen, tekeningen, schema’s, ontwerpen en publicaties) blijven te allen tijde eigendom van POP LIGHT, respectievelijk de door deze ingeschakelde derden. Voor openbaarmaking aan derden is voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van POP LIGHT vereist.

Artikel 14 – Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

14.1 POP LIGHT heeft de uitdrukkelijke bevoegdheid deze Algemene Voorwaarden eenzijdig – al dan niet integraal – te wijzigen. Van een dergelijke wijziging wordt mededeling gedaan aan de Opdrachtgever.


14.2 (Een) wijziging(en) van deze Algemene Voorwaarden is (zijn) met onmiddellijke ingang van toepassing op de door POP LIGHT reeds aangegane Overeenkomsten, tenzij in de in lid 1 van dit artikel bedoelde mededeling een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

14.3 Voor het geval een Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na mededeling van de wijziging(en) van de Algemene Voorwaarden schriftelijk – bij aangetekend schrijven en/of per e-mail – verklaart niet akkoord te gaan met de wijziging(en) – heeft zowel de betreffende Opdrachtgever, als POP LIGHT het recht alle overeenkomsten die tussen hen bestaan te ontbinden zonder dat partijen elkaar enige vergoeding verschuldigd zijn, zulks echter onverminderd de rechten/vorderingen die partijen ten tijde van de ontbinding reeds jegens elkander hebben.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1 Op alle offertes en Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Eventuele geschillen tussen partijen verband houdend met offertes en Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, tenzij POP LIGHT ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever of een andere ingevolge de wet relatief bevoegde rechter.

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 52740336